aankoop logboek

6 oktober 2017

De WAR heeft aangegeven aan de gemeente Amersfoort, dat wij geïnteresseerd zijn in het verder onderzoeken van de locatie en gaat graag in gesprek over de verwachtingen over en weer  t.a.v. de uitkomst van de volgende fase en de voorwaarden waaronder die in kan gaan.

12 september 2017

Tijdens de raadsvergadering op 12 september werd de motie 'Met de War naar Willem III' unaniem aangenomen. Deze motie is hier te vinden.

17 mei 2017

Wethouder Stegeman komt langs voor een rondleiding. De WAR legt uit waarom en hoe zij op een andere manier werkt dan de meeste organisaties, en welke activiteiten dit oplevert die binnen zijn portefeuille vallen. Hij blijkt op de hoogte en heeft het boekje van De WAR gelezen.  Na de rondleiding geeft de wethouder aan onder de indruk te zijn van de activiteiten en de aanpak.

16 mei 2017

Projectleider koppelt per mail terug dat de twee geschikte locaties inderdaad afvallen, maar geeft niet aan met welk (raads)besluit dit is onderbouwd.

11 mei 2017

In een gesprek met de projectleider, OMU, de stadsmakelaar en nog twee ambtenaren worden de locaties stuk voor stuk besproken. De WAR vraagt zich af waarom de meeste locaties al bestemd zijn voor woningbouw en toch op de lijst zijn gekomen. Voor het afvoeren van de twee meest geschikte locaties geeft de gemeente argumenten waar De WAR zich niet in herkent. Ook is niet duidelijk of het argument van voorgenomen woningbouw een plan op de afdeling vastgoed is of bekrachtigd is met een raadsbesluit. De twee andere locaties die overblijven blijken niet in gemeentebezit te zijn. Afgesproken wordt dat de projectleider uitzoekt hoe hard/vast die woningbouwbestemming is. OMU gaat een bezichtiging regelen van twee andere, minder geschikte locaties.

10 mei 2017

Wethouders Houwing en Stegeman brengen een tweede bezoek aan De WAR. Wethouder Houwing is voortaan het aanspreekpunt binnen het college als het gaat om De WAR. Dit vanuit haar verantwoordelijkheid voor bestuurlijke vernieuwing en voor cultuur. Binnen de ambtenaren is een aanspreekpunt gevonden maar de naam kan nog niet genoemd worden. Wethouder Houwing heeft er veel vertrouwen in. Met wethouder Stegeman wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding over het terrein.

25 april 2017

De projectleider mailt de locatielijst terug waarbij duidelijk wordt dat de meeste locaties bestemd blijken voor woningbouw. Dat geldt ook voor de twee locaties die voor De WAR de beste opties zouden zijn.

15 april 2017

De WAR maakt een fietstocht door Amersfoort om de voorgestelde locaties te bekijken. Met tien man worden een dag lang onder meer kantoorgebouwen, oude scholen en een melkfabriek bezocht. De meeste locaties vallen af door hun excentische ligging waardoor publieksactiviteiten überhaupt niet haalbaar zijn. De dag resulteert in een selectie van 5 plekken die de moeite waard lijken om nader te onderzoeken. Daarvan zijn er twee eigenlijk ook niet goed bereikbaar en lijken er twee juist bijzonder geschikt door hun ligging en bouwwijze. De WAR zou daar met relatief kleine investeringen en downtime haar activiteiten kunnen voortzetten.

11 april 2017

Tweede evaluatiegesprek met betrokkenen uit het Stadhuis, met als vraag: hoe kan er inhoudelijk worden samengewerkt? Wat kan dat betekenen voor de zoektocht naar nieuwe locaties?

De WAR wil in de toekomst niet meer om tafel met alleen de afdeling vastgoed. De WAR heeft doelstellingen en resultaten op allerlei gebieden waar de gemeente die ook heeft. In de Binnentuin van De WAR komen weer ambtenaren van verschillende afdelingen bij elkaar en daar oppert een van hen dat elke ambtenaar eens op een groot vel papier schrijft welke van de activiteiten van De WAR direct een beleidsdoel van de gemeente invullen. Dat wordt een lange en heel diverse lijst.

De WAR geeft aan dat  ook bij de zoektocht naar een nieuwe locatie het meedenken van andere afdelingen dan vastgoed belangrijk is. Er worden dan veel meer verbanden gelegd met andere inititiatieven en er worden andere locaties gevonden. De WAR noemt het voorbeeld van de ROVA, een buur die voor de meeste anderen een probleem zou zijn, maar voor De WAR een goede buur waarmee veel samenwerkingen mogelijk zijn.

10 april 2017

De projectleider en een ambtenaar van de afdeling economie hebben een long-list samengesteld van vastgoedlocaties die leeg staan of binnenkort beschikbaar komen en in hun opinie groot genoeg zijn om De WAR te huisvesten. De WAR zegt toe een fietstocht te organiseren om de locaties te bekijken.

29 maart 2017

Wethouders Houwing en Stegeman brengen een bezoek aan De WAR, om kennis te maken en te kijken op welke beleidsgebieden er raakvlakken zijn. Er wordt ook gesproken over het afgelopen verkooptraject en de vergelijkbare problemen die andere burgerinitiatieven in Amersfoort hebben. Er worden ideeën uitgewisseld over hoe je als stad die zegt waarde te hechten aan de kracht van de stad en het initiatief van inwoners te willen faciliteren, met die initiatieven om kunt gaan. Wat hebben ze nodig, waar loopt het nu bij een aantal initiatieven spaak?

De WAR wil een aanspreekpunt binnen de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Welke wethouder heeft De WAR in zijn/haar portefeuille? Bij welk ambtenaar klop je aan als je een vraag, project, idee of probleem hebt? Die ambtenaar moet iemand zijn die in verschillende afdelingen van het stadhuis de weg weet en die deuren kan openen die gesloten blijven als je bij de balie een nummertje trekt. Bovendien moet deze (of een vergelijkbare ambtenaar) er ook zijn voor andere maatschappelijke initiatieven. Een broedplaats als De WAR heeft geen zin als de mensen die er iets opzetten er later achter komen dat ze, zodra ze De WAR ontgroeid zijn, in een stad blijken te werken waar ze geen toekomst hebben.

16 maart 2017

Er vindt een hoorzitting plaats over de WOB-informatieverzoeken die De WAR heeft gedaan. De gemeente heeft zich niet gehouden aan de wettelijke termijnen die staan voor beantwoording en weigert stukken te laten inzien die voor De WAR relevant lijken om te begrijpen wat er heeft plaatsgevonden. Gemeente Amersfoort blijkt geen onafhankelijke bezwaarcommissie te hebben, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de meeste gemeenten. De bijeenkomst wordt voorgezeten door één van de wethouders.

10 maart 2017

Evaluatiegesprek met betrokkenen uit het stadhuis, met als vraag: wat is er de afgelopen jaren gebeurd en hoe kunnen gemeente en De WAR met elkaar verder? Er zijn mensen bij van De WAR en van verschillende afdelingen van het stadhuis. De eerste gespreksronde gaat over het verleden, waarover wordt gepraat n.a.v. door de aanwezigen op stickies genoteerde positieve en negatieve momenten. De WAR geeft aan het stadhuis als een black box te ervaren waarin je vast loopt als initiatief uit de stad. Ook probeert De WAR erachter te komen wat er in het verleden gebeurde wanneer gemaakte afspraken door het stadhuis niet werden nagekomen. Daarover komt weinig duidelijkheid. Wat wel duidelijk wordt is dat ambtenaren van andere afdelingen dan vastgoed op geen enkel moment tussen 2012 en 2017 betrokken zijn geweest.

Het tweede blok gaat over de vraag hoe verder kan worden samengewerkt en wat er moet gebeuren om het beschaamde vertrouwen te herstellen. De WAR vraagt om meer transparantie over de besluitvorming en over de status van gedane toezeggingen alsmede de bevoegdheden van gesprekspartners die deze doen. De WAR spreekt ook uit alleen met de gemeente verder te willen als deze aan kan geven op welke beleidsterreinen zij waarde hecht aan de activiteiten van De WAR. Ook wil De WAR in de toekomst praten met een bredere gemeente dan alleen het vastgoeddeel.

21 februari 2017

Gesprek met projectleider, hoofd RO en de OMU waarin de uitgangspunten voor een nieuwe locatie worden doorgenomen, onder meer:

 • voldoende groot om alle lopende activiteiten, bij de bieding betrokken partners en toekomstige groei op één plek te kunnen accommoderen;

 • geen afhankelijkheid van een verhuurder met andere (winst)belangen, dus: koop of erfpacht

 • goed bereikbaar voor publiek

Ook wordt aangegeven dat de crowdfunding geoormerkt is voor het plan uit de bieding op de huidige locatie, vervalt per 30 juni 2017 en sowieso vervalt voor een ander plan op een andere locatie. De gemeente en/of de OMU zullen vermoedelijk een vergelijkbare financiering moeten regelen.

Tenslotte heeft De WAR, uitgenodigd en aangemoedigd door de gemeente, ruim een ton geïnvesteerd in een haalbaarheidsstudie en bieding voor de huidige locatie. Dat geld ligt er niet nogmaals voor een volgende locatie. De WAR vraagt of de gemeente een volgende haalbaarheidsstudie zal financieren.

13 februari 2017

Gesprek met projectleider en communicatieadviseur van de gemeente. De WAR eist een evaluatie van het proces in de afgelopen jaren alvorens met enig vertrouwen een vervolgtraject te kunnen starten. Afgesproken wordt dat:

 • er een evaluatie komt met ambtenaren van diverse afdelingen die inhoudelijk beleid voeren dat te maken heeft met de war en met ambtenaren van RO/vastgoed die bij de verkoop betrokken waren

 • projectleider De WAR op de hoogte houdt van de voortgang van Rovase en de gemeente

 • De WAR een lijstje met uitgangspunten stuurt voor een nieuwe locatie

 • de gemeente een lijst met mogelijke locaties stuurt

17 januari 2017

In raadsvergadering stemt de coalitie en bloc tegen De WAR

11 januari 2017

Projectleider zoekt contact om motie van raad voor zoektocht naar een andere locatie vorm te geven, nog vóór de laatste termijn van de gemeenteraad om in te grijpen is verstreken.

20 december 2016

Een rondetafelgesprek in de gemeenteraad over de toekomst van De WAR, met een deel van de gemeenteraad, De WAR, bureau Blaauwberg, Herman Dummer en Rovase/ZEEP. Aansluitend een besluitronde met de hele gemeenteraad. Uitkomsten van deze avond:

 • De maatschappelijke waarde van De WAR voor Amersfoort wordt niet meer ter discussie gesteld;
 • Het is voor iedereen duidelijk geworden dat er bij Rovase/ZEEP geen duurzame toekomst is voor De WAR;
 • Het blijft onduidelijk of langdurige verhuur of erfpacht aan De WAR na eventuele intrekking van de biedingsprocedure juridisch gezien mogelijk is. De wethouder zegt dat erfpacht te veel op koop lijkt en dat verpachten direct na intrekking van de procedure onbehoorlijk bestuur is jegens de andere bieders. De WAR zegt dat dat niet zo is omdat de beklemmende voorwaarden van erfpacht zo kunnen worden gekozen (maatschappelijke bestemming, winstdeling) dat het voor marktpartijen geen interessante ontwikkellocatie meer is. Beide inzichten zijn gebaseerd op ingewonnen advies bij resp een ambtenaar en een notaris;
 • Een motie om de biedingsprocedure wordt (nèt) niet aangenomen;
 • Wel wordt een andere motie aangenomen die van het college een inspanning vraagt t.b.v. toekomstige huisvesting van De WAR.

13 december 2016

Bureau Blaauwberg heeft een onafhankelijk rapport opgesteld over de maatschappelijke waarde van De WAR voor Amersfoort als kennisstad. Het rapport wordt aangeboden door Herman Dummer, ondernemer met hart voor de stad, en aangenomen door wethouder Buijtelaar namens het college, en door Ben van Koningsveld namens de gemeenteraad. Het rapport is hier te lezen.

9 december 2016

Laatste gesprek met Rovase. Duidelijk is geworden dat Rovase niet op de hoogte was van de inhoudelijke activiteiten en het groeiperspectief van De WAR, en van hoeveel ruimte De WAR momenteel gebruikt. In de gesprekken zijn verschillende scenario's verkend, maar Rovase kon of wilde alleen de oude luciferfabriek tegen een voor De WAR op te brengen huurtarief beschikbaar maken. De beschikbare ruimte daarin is zelfs kleiner dan de ruimte die De WAR momenteel gebruikt.

Ingaan op dit voorstel van Rovase kan wellicht een deel van de huidige functies laten voortbestaan. Een belangrijk deel van het opgebouwde maatschappelijk kapitaal zal echter verloren gaan en er zal te weinig kritische massa overblijven voor een echt bloeiende (broed)plek. Concreet betekent dit voor De WAR:

 • mogelijk behoud van het FabLab, try-out theater en enkele ateliers;
 • afscheid van waardevolle lokale partners die de afgelopen 3 jaar mee hebben geïnvesteerd in de locatie omwille van het uitzicht op een meer permanente toekomst in De WAR;
 • afscheid van het Knopjesmuseum, en van de daarvoor tijdens het benefietfestival opgehaalde financiering;
 • geen proeftuin voor binnenstedelijke voedselproductie;
 • geen groeimogelijkheden op de locatie;
 • blijvende afhankelijkheid van een (private) verhuurder/eigenaar;
 • verlies van €600.000 crowdfunding en frustratie van het commitment van alle inwoners die dit mogelijk hebben gemaakt;
 • een desinvestering van 10 jaar werk en ca €100.000 in de panden en de planontwikkeling;
 • extra kosten door verhuizing binnen het terrein van nu gebruikte gebouwen naar de oude luciferfabriek;
 • geen perspectief de huurgelden ooit te kunnen benutten voor inhoudelijk programma;

De essentie van De WAR – een duurzame plek voor onafhankelijk onderzoek – verdwijnt daarmee uit zicht. De opgave uit de motie van de gemeenteraad ("een oplossing zoeken naar beider tevredenheid") is niet geslaagd.

7 december 2016

Het bezwaar van Zenzo wordt door de rechter verworpen.

23 november 2016

Een van de andere bieders, Zenzo BV, spant een rechtszaak aan tegen de gemeente Amersfoort. Deze ontwikkelaar is een 'informele afwegingsronde' al afgevallen voordat de selectiecommissie de bieding heeft kunnen beoordelen. Zenzo eist een nieuwe selectie met een nieuwe commissie. De uitspraak is op 7 december.

21 november 2016

In pakhuis De Zwijger is een debatavond met als onderwerp "Maatschappelijke impact financiering. Hoe is het sociaal-maatschappelijk rendement bij gebiedsontwikkeling te bepalen en wie wil daarin investeren?" De WAR is gevraagd om aan te schuiven als casus. Een expert van Twijnstra & Gudde laat zien hoe een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor De WAR er uit zou kunnen zien. Daarna discussieert een panel over hoe je die waarde vervolgens zou kunnen financieren. Naast De WAR zijn er nog twee andere initiatieven uit het land. Meerdere leden van de Amersfoortse gemeenteraad zijn aanwezig, alsmede een aantal andere geinteresseerde amersfoorters.

8 november 2016

Gesprekken tussen Rovase en De WAR gaan van start.

3 november 2016

De Brede Adviescommissie Cultureel Klimaat van de gemeente Amersfoort stuurt een ongevraagd advies naar het College van B en W en de gemeenteraad over De WAR. Lees de brief hier.

1 november 2016

Chaotische gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van een motie van Actief om een Ronde te houden over de maatschappelijke waarde van De WAR, en om de bezwaartermijn te verlengen. Wel draagvlak voor een Ronde over de waarde van maatschappelijke initiatief, maar geen meerderheid om deze te organiseren. Een meerderheid in de gemeenteraad blijft voor afwachten wat er uit de gesprekken met Rovase komt. Deze worden inmiddels 'mediation' genoemd. Tot nu toe is er echter nog geen gesprek geweest, en voor De WAR ook geen aanleiding om in conflict te denken.

31 oktober 2016

De WAR besluit geen bezwaar te maken bij de procedure. De bezwaarmogelijkheid die genoemd wordt in de selectieprocedure is een bezwaar voor de civiele rechter. Dat gaat alleen over de gemeente als verkoper van een pand, niet over de gemeente als bestuursorgaan. Dat betekent dat die rechter alleen iets kan zeggen over de vraag of de selectieprocedure correct uitgevoerd is. Zonder inzage in de geheimverklaarde documenten kunnen we niet inschatten of er iets fout is gegaan. Dan kan de rechter alleen zeggen: "er is een selectiedocument, er is besloten dat een commissie daarover advies uitbrengt en dat is gebeurd." Kortom, de civiele rechter gaat niet over het gedeelte van het proces waar De WAR en vele anderen in de stad moeite mee hebben. Daarvoor moet je bij een bestuursrechter zijn. We maken daar dan ook bezwaar tegen het weigeren van de informatie die meer transparantie in het proces zou kunnen brengen.

28 oktober 2016

De gemeente stelt oud wethouder Cees van Eijk voor als gespreksleider voor de gesprekkem tussen Rovase en de huidige gebruikers van het terrein. De WAR gaat daarmee akkoord.

De gemeente stuurt een brief waarin ons informatieverzoek (inzage in de geheime documenten om een eventueel bezwaar te kunnen voorbreiden) wordt afgewezen.

25 oktober 2016

Geen antwoord nog van Rovase op ons voorstel om te praten. Wel krijgen we de projectleider van de gemeente telefonisch te pakken. Zij meldt dat Rovase bij de gemeente heeft aangegeven alleen met ons te willen praten als er een onafhankelijke gespreksleider en notulist bij zijn.

Ook wordt voorgesteld eerst het verloop van de bezwaarprocedure af te wachten alvorens een gesprek in te plannen. Dit is problematisch. Om bezwaar te kunnen maken bij de procedure wil De WAR namelijk weten hoe de procedure is verlopen en de stukken daarvan zijn door het College geheim verklaard. Daarnaast wil De WAR eerst met Rovase hebben gepraat, want als het echt zo is dat we in hun plan passen, dan hoeven we misschien geen bezwaar te maken.

24 oktober 2016

De advocaat van De WAR vraagt de gemeente nogmaals om inzage van de geheime documenten teneinde over een bezwaarschrift te kunnen beslissen. Ook wordt verzocht om de bezwaartermijn te verlengen tot 15 dagen na ontvangst van de documenten zodat er voldoende tijd is om een eventueel bezwaar vorm te geven.

20 oktober 2016

De WAR zoekt contact met de projectleider bij de gemeente voor Warner-Jenkinson. Na het telefoontje van de wethouder met het bericht dat het terrein aan een andere partij wordt gegund, op 29 september, is er geen contact meer geweest met de gemeente. Dat vinden we, na een traject van zes jaar toezeggingen en aanmoediging, wat onbevredigend. Onze contactpersoon geeft aan niet meer op het dossier te zitten en verwijst ons naar haar opvolger, van wie we de voicemail inspreken. Er komt een email terug dat we in de week van 24 oktober een afspraak kunnen maken.

We hebben met deze ambtenaar in het begin van het traject ook al eens te maken gehad, maar maken graag hernieuwd kennis, nu het dossier voor de vijfde keer aan een andere ambtenaar is overgedragen. Niet alleen vinden we het belangrijk om in de komende tijd een aanspreekpunt bij de gemeente te hebben, we praten met de gemeente ook graag eens over het verloop van de afgelopen zes jaar.

17 oktober 2016

De advocaat van De WAR vraagt de gemeente om openbaarmaking van het verslag van de besloten vergadering op 11 oktober.

14 oktober 2016

De aanvraag voor een ronde over De WAR, gedaan door Roel Mulder van Actief, is afgewezen door het presidium. Dat is vreemd. Tijdens de interpellatie op 11 oktober is een motie ingediend die het college vroeg de bezwaartermijn te verlengen. Wethouder Buijtelaar adviseerde daar tegen te stemmen omdat De WAR nog op 25 oktober in de Ronde kon komen en daarna nog genoeg tijd zou hebben om bezwaar te maken. Dat is nu dus niet meer het geval. Waarom werd die ronde afgewezen? Kan de motie voor verlenging nu opnieuw worden ingediend?

12 oktober 2016

De WAR stuurt een uitnodiging naar Rovase en ZEEP architecten, om z.s.m. met elkaar in gesprek te gaan. De WAR staat open voor gesprekken en wil graag weten welke ruimte Rovase in gedachten heeft om De WAR in onder te brengen. Het is goed om dat te bespreken voor de ronde van 25 oktober, en zeker voor het aflopen van de bezwaartermijn op 1 november. 

Er komt antwoord dat Rovase pas in de week van 24 oktober kan kijken naar een datum.

Ondertussen zullen we nadenken over wat er minimaal nodig is om De WAR te laten voortbestaan. Bijvoorbeeld over de benodigde vierkante meters, de zelfstandigheid die je moet hebben om flexibel te blijven en keuzes te kunnen maken, de prijs die niet te hoog moet zijn omdat je anders de interessantere initiatieven niet meer kunt huisvesten etcetera.

11 oktober 2016

Er vindt een besloten vergadering plaats van de gemeenteraad waarin de geheime stukken ingezien kunnen worden, en gesproken wordt over de selectieprocedure en de gunning.

Een stoet van zo'n 400 mensen van De WAR trekt in parade naar het stadhuis om hun bezorgdheid te uiten bij de voorgenomen verkoop van het terrein aan een projectontwikkelaar. Er zijn tenminste 12 mobiele opstellingen mee met informatie over evenzoveel initiatieven die onderdak vinden in De WAR, bedoeld om raadsleden een beter zicht te geven op wat zich daar allemaal afspeelt. Het is een gedenkwaardige bijeenkomst waarbij de hal van het stadhuis afgeladen vol staat.

De uitkomst van het interpellatiedebat dat die avond in de gemeenteraad wordt gevoerd is dat:

diverse raadsleden erkennen dat er bij het totstandkomen van de biedingsprocedure niet goed is opgelet of maatschappelijke waarde wel goed zou worden meegewogen;

de wethouder aangeeft dat de biedingsprocedure zonder financieel risico door de gemeente nog kan worden ingetrokken;

een motie wordt aangenomen waarin de winnende partij wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met De WAR;

de gemeente (raad èn college) af willen wachten wat de uitkomst is van een formeel bezwaar van De WAR bij de rechter.

Dat laatste is problematisch omdat

 • de meeste stukken die te maken hebben met de biedingsprocedure door het college geheim zijn verklaard;
 • de rechter alleen de uitvoering van de biedingsprocedure kan toetsen, en niet de totstandkoming van die procedure.
 • Het college verlengt de bezwaartermijn bij de biedingsprocedure tot 2 november, maar geeft geen antwoord op de vraag om inzake in de geheime stukken.

Zie ook het videoverslag van de parade en de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober.

29 september 2016

De WAR ontvangt een telefoontje van de wethouder die zegt dat een andere partij, Rovase BV, zal worden gegund. De motivatie bij de afwijzing die de gemeente per brief verstuurt geeft niet het vertrouwen dat de weging op maatschappelijke waarde deugdelijk is uitgevoerd. In de raadsinformatiebrief van het college wordt met geen woord gerept over De WAR.

Voorafgaand

De volledige tijdlijn, inclusief het het voorafgaande proces is apart te bekijken:

talen: aaennl